เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตและคุณภาพของข้าว รวมทั้งสามารถออกแบบการปลูกข้าว มีทักษะในการทำงานและแก้ไขปัญหา นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


Week 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น