เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตและคุณภาพของข้าว รวมทั้งสามารถออกแบบการปลูกข้าว มีทักษะในการทำงานและแก้ไขปัญหา นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


Week 2

ในสัปดาห์นี้พี่แต่ละคนต่างก็ตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าจะได้เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุข้าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น