เป้าหมายหลัก (Understanding Goal) : มีความรู้ความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตและคุณภาพของข้าว รวมทั้งสามารถออกแบบการปลูกข้าว มีทักษะในการทำงานและแก้ไขปัญหา นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

Main

เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goal): 
            มีความรู้ความเข้าใจต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตและคุณภาพของข้าว รวมทั้งสามารถออกแบบการปลูกข้าว มีทักษะในการทำงานและแก้ไขปัญหา นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


คำถามหลัก (Big Questions) : 1) เราจะปลูกข้าว เมล็ด ให้ได้ผลผลิตข้าว1500 เมล็ด?

                                                2) เราจะปลูกข้าว เมล็ด โดยใช้น้ำ ลิตร?

ภูมิหลังของปัญหา : 
             
ข้าว เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลก จัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้า มีความหลากหลายทางชีวภาพ  ข้าวมีความผูกพันกับชีวิตคนไทยมา การปลูกข้าวก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามคู่กับชาติไทย สืบสานต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอาชีพชาวนาถือได้ว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ สามารถใช้ทักษะและประสบการณ์ที่สร้างมีอยู่ต่อสู้กับความยากลำบากนานัปการ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารเพื่อเลี้ยงคนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันได้มีการวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ข้าวให้หลากหลายขึ้น เพื่อที่จะสามารถปลูกได้ทุกภูมิประเทศ และทุกสภาพภูมิอากาศ ในสภาวะที่โลกได้เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาตอฟาง ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงทำให้ดินเสื่อมสภาพ ตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดสภาวะฝนแล้ง ไม่ตกต้องตามดูกาล ฯลฯ ผลผลิตที่ได้จึงน้อยลง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้การปลูกข้าว ที่มีความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี อีกทั้งให้ได้ผลผลิตจากการปลูกข้าวมากที่สุด 

Timeline 

ตารางความสัมพันธ์ Core Subject
หน่วย : “ปลูกข้าว เมล็ดโดยใช้น้ำ ลิตร”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559

สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์และการประกอบการ
สิ่งแวดล้อม
หน้าที่พลเมือง
-  ข้าวไม่ปลอดภัย มีสารปนเปื้อนสะสมในการะบวนการผลิต ตั้งแต่ดิน น้ำ อากาศ ทำให้เกิดการเจ็บป่วย
-  ผู้บริโภคขาดการตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวต่อการเลือกบริโภค      
-  นอกจากอาหารร่างกายเราต้องการการออกกำลังกายเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
-  ฐานะทางเศรษฐกิจและระดับการศึกษาของประชาชนส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการและสุขภาพ
-   การผลิตเน้นความต้องการทางการตลาด
-   ความต้องการอาหารในปริมาณมาก
-   ปัจจัยและพฤติกรรมในการเลือกบริโภค สะดวก สบาย
-   ปัญหาการทางธุรกิจ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องการผลิต การบริโภค    
-   การผลิตและการแข่งขันทางการค้า
-   การให้บริการที่ทั่วถึง มีการกระจายสินค้า และโฆษณา
-    ความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ อาหารที่ปนเปื้อนแล้วยังอาจได้รับสารพิษทางห่วงโซ่อาหาร จากการที่พืชได้รับมลพิษจากอากาศ ดิน หรือน้ำแล้วเก็บสะสมไว้ 
-    มีกระบวนการผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายระบบนิเวศน์ของพื้นที่นั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จึงมีผลกระทบต่อผลผลิตที่ต่ำลง
-    การเผาทำลายหน้าดิน หรือการปลูกข้าวซ้ำๆ ในพื้นที่เดิม ขาดการหมุนเวียนพืชทำให้เกิดสภาพดินเสื่อมโทรม
-     ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
-     เคารพ และอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย
-     การจัดการความขัดแย้งและสร้างสันติวิธี
-     มารยาทไทย (การแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกา การมีสัมมาคารวะ)
-     ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม
-     ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย